/ MailSMS / Handelsbetingelser
   Menu
Handelsbetingelser
 

1. Parterne

 1. Den juridiske enhed (person/virksomhed) der opretter MailSMS kontoen hos Cape Abilities SMS ApS kaldes herefter "brugeren".
 2. Cape Abilities SMS ApS (CVR-nr: 26236797) kaldes herefter Cape.
 3. Cape tillader ikke at aftalen overdrages til tredjemand.

2. Indgåelse og oprettelse

 1. Brugeren kan elektronisk oprette et abonnement på www.mailsms.dk.
 2. Brugeren har pligt til ved aftaleindgåelsen at oplyse korrekt email adresse, som herefter ligger til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af email adresse skal brugeren straks give Cape meddelelse herom.
 3. Ved aftaleindgåelsen vælger brugeren en abonnementsform, der enten er forudbetalt eller efterbetalt.
 4. Cape er berettiget til, på baggrund af de af brugeren afgivne oplysninger, at foretage en sædvanlig kreditvurdering, herunder ved indhentelse af oplysninger hos tredjemand. Dette gælder dog ikke hvis brugeren betaler forud via Internettet.
 5. Ved efterbetaling vil brugeren - efter godkendt kreditvurdering - få tilsendt en skriftlig abonnementsaftale pr. mail, der skal udprintes og underskrives og returneres til Cape inden abonnementet træder i kraft.

3. Fortrolighed

 1. Informationer udleveret til brugeren i forbindelse med abonnement er personlige og må ikke videregives til tredjepart. Bortkommer disse personlige informationer, skal brugeren straks benytte funktionen "Glemt Password" til at få fremsendt et nyt password til brugerens "Administrator" af MailSMS.
 2. Brugeren bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger.
 3. Brugeren hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af brugerens abonnement, påhviler det brugeren at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal brugeren straks underrette Cape.
 4. Informationer til og fra brugerens abonnement er personlige og fortrolige. Informationer om brugeren og dennes abonnement er fortrolige. Cape videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.

4. Aftalen

 1. Brugeren ønsker adgang til de tjenester, der tilbydes på MailSMS' internetsider og brugsret til Cape's Outlook modul.
 2. Bruger ønsker muligheden for at kunne at sende Short Message Service (SMS) beskeder via Cape's systemer i henhold til aftalte vilkår.
 3. Brugeren accepterer at Cape sender SMS beskeder fra Cape's sites, til mobiltelefoner efter brugerens ønske, evt. med brugerens mobilnummer som afsender.
 4. Cape kan, hvis det skønnes nødvendigt, sende SMS beskeder til brugeren om systemfejl, passwords, advarsler ved misbrug o. l.
 5. Det er ikke tilladt at sende beskeder fra MailSMS på andre måder end via administrations-websitet admin.Mailsms.dk, via MailSMS Outlook modulet og via eventuelle API'er stillet til rådighed af Cape.

5. Generelt vedrørende MailSMS

 1. Cape er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af Capes netværk. Dette kan omfatte - men er ikke begrænset til - spærring af trafik, der skønnes at kompromittere sikkerheden i Capes netværk.
 2. Det påhviler brugeren selv at kontrollere, at al anvendelse af Capes systemer overholder gældende dansk og international lovgivning og derved ikke krænker tredjemands rettigheder.
 3. Cape påtager sig ikke - og har ikke mulighed for - at kontrollere brugerens benyttelse af de systemer, der stilles til brugerens rådighed. Brugeren påtager sig følgelig ethvert ansvar for alle informationer, som brugeren gør tilgængelige ved anvendelsen af Cape's systemer.

6. Betaling

 1. Ved registrering på www.mailsms.dk vil der blive oprettet en MailSMS konto til brugeren.
 2. Modtager af brugerens betaling er Cape Abilities SMS ApS, Kirsebærgården 4, 1, 3450 Allerød.
 3. I forbindelse med betalingssystemet sendes henvendelser til support@MailSMS.dk
 4. Ved forudbetaling skal brugeren indbetale på MailSMS kontoen via Dankort eller e-Dankort.
 5. Ved efterbetaling sker der afregning én gang pr. måned og betaling for abonnementet sker forud mens betaling for forbrug af SMS'er sker bagud. Fakturaer fremsende pr. mail og betaling for abonnementet sker via bankoverførsel senest 21 dage efter fakturadatoen.
 6. Cape kan på et givent tidspunkt i aftaleforholdet kræve, at brugeren inden et nærmere aftalt tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i brugerens forhold. Stiller brugeren ikke med den fornødne sikkerhed, kan Cape opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

7. Priser

 1. Priserne for brug af MailSMS afhænger af om brugeren har valgt at betale via forudbetaling eller efterbetaling og af aftalens omfang.
 2. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til Cape eller ved opslag på www.mailsms.dk.
 3. Forudbetalte beløb kan refunderes ved skriftlig henvendelse mod et administrationsgebyr på Dkr. 30,00. Beløb under Dkr. 200,00 refunderes ikke.
 4. Priserne for brug af MailSMS kan til enhver tid ændres med 10 dages varsel. Dog kan en eventuel justering ikke forekomme med tilbagevirkende kraft.

8. Afhjælpning / support

 1. Cape kan til enhver tid kontaktes på support@MailSMS.dk.
 2. Cape vil være behjælpelig med at rette eventuelle fejl og besvare spørgsmål relateret til MailSMS.

9. Erstatningsansvar

 1. Cape er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af brugeren erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos Cape eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Cape eller tredje part.
 2. Cape garanterer ikke for leveringstiden på SMS beskeder. Ej heller garanterer Cape at serviceydelsen altid er tilgængelig eller at fejlraten på sendte beskeder er nul.
 3. Cape er ikke erstatningsansvarlig, hvis brugeren benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand.
 4. Cape er ikke erstatningsansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til brugerens data og/eller systemer.
 5. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem brugeren og Cape, erhverver brugeren ikke noget krav imod Cape.
 6. Cape er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at brugerens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder o. lign.

10. Opsigelse

 1. Ved forudbetaling kan brugeren til enhver tid opsige sin konto med et varsel på minimum 10 arbejdsdage.
 2. Ved efterbetaling kan brugeren opsige sin konto med et varsel på minimum 1 måned til udgangen af en måned, dog tidligst 3 måneder fra indgåelsen af abonnementsaftalen + løbende måned.
 3. Cape kan opsige en konto med 1 måneds varsel, med mindre det drejer sig om misligholdelse jf. afsnit 13.
 4. Forudbetalte beløb refunderes i henhold til punkt 7.3.
 5. Opsigelse fra brugerens side skal ske skriftligt ved bagudbetaling samt ved forudbetaling hvis forudbetalte penge ønskes refunderet.

11. Fortrydelsesret

 1. Ved forudbetaling via Internettet er brugeren berettiget til inden 14 dage efter betalingen at fortryde aftalen med Cape. Ved fortrydelse skal kunden senest på 14. dagen kontakte Cape og meddele af fortrydelsesretten ønskes benyttet. Hvis brugeren vælger at fortryde aftalen, hæfter brugeren ikke for aftalen. Når Cape har modtaget brugerens meddelelse om fortrydelse, tilbagefører Cape således det af brugeren indbetalte beløb til kundens bankkonto. Er tjenesten taget i brug, kan brugeren ikke fortryde aftalen.

12. Force Majeure

 1. Cape er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punkt 9, såfremt den manglende adgang til brugerens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for Capes kontrol. Dette være sig, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke blandt Capes egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

13. Misligholdelse

 1. Misligholder brugeren denne aftale er Cape berettiget til at afbryde aftalen med brugeren og lukke for adgangen til konto og systemer med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse:
  1. Ukorrekte eller manglende brugeroplysninger, f.eks. i forbindelse med email-adresseændringer eller mobilnummerændring.
  2. Spredning af virus.
  3. Beskeder, der indeholder racistiske budskaber, pornografi eller budskaber, som skønnes at have til hensigt at nedgøre minoritetsgrupper m.m.
  4. Programmer eller websites, der sender SMS beskeder, ringetoner, logoer eller lignende via Cape's systemer på andre måder end via skærmbilleder på Cape's websites, via Cape's Outlook modul eller via eventuelle API'er stillet til rådighed af Cape betragtes som hacking, og vil føre til politianmeldelse. Hvis det konstateres at der er blevet sendt uautoriserede SMS beskeder via Cape's systemer, vil alle afsendte SMS beskeder, ringetoner, logoer osv. blive faktureret til ejeren af siden eller ejeren af den programkode der sender via Cape's systemer til en stk. pris af kr 1,25 per SMS besked excl. moms.
 2. Cape logger al aktivitet på siderne og har således adgang til samtlige oplysninger i sager om misbrug af sitet, spam, flooding (gentagne afsendelser af samme eller enslydende beskeder.) osv.
 3. Der føres kontrol med brugen af sitet og SMS senderen. Misbrug meldes til politiet.
 4. Cape forbeholder sig ret til at gennemgå logs, og dermed afsendte beskeder, for at finde frem til de personer der misbruger vores services.
 5. I tilfælde af afbrydelse - som følge af brugerens misligholdelse - vil Cape underrette brugeren om årsagen til afbrydelsen, såfremt dette er muligt. Cape kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning.

14. Ændringer

 1. Cape forbeholder sig ret til at ændre i denne tekst med 14 dages varsel.
 2. Cape kan ændre i teksten med øjeblikkelig varsel, hvis det er til brugerens fordel.

15. Tvister og klager

 1. I tilfælde af tvist mellem brugeren og Cape , kan brugeren klage skriftligt til Cape. Cape vil herefter hurtigst muligt - og senest 1 måneder efter klagens indgivelse - behandle klagen og træffe en afgørelse.
 2. Capes endelige afgørelse kan til enhver tid indbringes for Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø.

16. Ikrafttræden

 1. Denne aftale træder i kraft ved brugerens accept af disse betingelser.
Alt materiale på Cape Abilities SMS ApS's sider er beskyttet af copyright. Det er ikke tilladt at kopiere grafik, tekst eller programkode fra Cape Abilities SMS ApS's sider.

© Cape Abilities SMS ApS 2005-2021 
Administration
 
Kunde ID:
Brugernavn:
Password:
Husk mig: